Staat uw vastgoed leeg? Met een herontwikkeling advies traject kunnen wij uw vastgoed weer rendabel maken. Wij maken voor u de herbestemmingsmogelijkheden van uw vastgoed inzichtelijk. In deze tijd van oplopende leegstand een duidelijke meerwaarde voor de waardebepaling van uw vastgoed. De waarde wordt immers niet alleen bepaald door het huidige gebruik maar tevens ook door de toekomstige mogelijkheden van de locatie en het vastgoed.

Herontwikkeling advies quickscan

Speciaal voor herontwikkeling advies en herbestemming advies heeft onze architect- planontwikkelaar een Quickscan tool ontwikkeld waarmee in een relatief kort tijdsbestek de herbestemmingsmogelijkheden van uw vastgoed inzichtelijk worden gemaakt. Middels scenariostudies worden de ontwikkelingsvarianten op hoofdlijnen ruimtelijk en financieel inzichtelijk gemaakt. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het transformeren van kantoorgebouwen tot studentenwoningen, starters- en seniorenwoningen of iets geheel anders. Wij maken de mogelijkheden en onmogelijkheden inzichtelijk zodat u weloverwogen een beslissing kunt nemen voordat u gericht verder gaat met het uitwerken van de plannen.

Bij de Quickscan kunt u denken aan de volgende scenario’s:

  • Waardebepaling huidige situatie en het gebruik voortzetten (de basis taxatie)
  • Waardebepaling opknappen (met als doelstelling een hoger marktsegment of om de huidige huurders te behouden, voorkom leegstand!)
  • Waardepaling verbouwing (uitbreiding of gedeeltelijke sloop)
  • Waardebepaling herbestemmen vastgoed
  • Waardebepaling sloop en nieuwbouw

De belangrijkste boodschap is echter: Voorkom leegstand! Treedt tijdig in overleg met uw huurders, bespreek de wensen en knap indien nodig het pand, de entree, gevel, installaties e.d. op.

Wij maken graag een afspraak om samen met u een oplossing te bedenken.

De quickscan is bedoeld om tegen geringe kosten op hoofdlijnen inzicht te verkrijgen.